Jump to content

Barekendan


Ashot

Recommended Posts

BAREKENDAN

 

About 50 young people with masks or painted faces handed out gata-cakes, sweets and leaflets to policemen and passers-by outside state buildings on Sunday to mark Barekendan.

 

 

Barekendan is a long-forgotten festival that has been revived as a form of civil action. The title consists of two Armenian root-words – bari (meaning kind or good) and kendani (which means living).

 

These two words are linked to the ritual sense of the festival – to increase the harvest and protect life from evil forces, according to the Soviet Armenian Encyclopedia. In her book "Armenian People’s Festivals", Hranush Kharatyan-Arakelyan described Barekendan as follows: “A fortnight of dances, games, merry performances, dramatized plays, feasts, jokes and merriment, during which the adopted routine norms of public relationship, family morals and manners and relations between different age groups turn upside down.”

 

Young people staged demonstrations last year in defense of political prisoners and freedom of speech. Barekendan provides an opportunity to express discontent with the reigning morality in the country in new forms.

 

“We understood that our demonstrations were not enough. Perhaps everything should be said in direct text,” says Sona Hovhannisyan, a lecturer at Yerevan’s Bryusov Linguistic University. “On Barekendan people can get rid of their social roles and say whatever they think, like the master and servant changing places. We used this occasion to say what we want.”

 

 

 

This year, the protesters used the festival to say what they think about the authorities. “Don’t take bribes,” says Lala Aslikyan. “On Barekendan, you can say whatever you think about people straightforwardly.”

 

Young people armed with children’s rattles and drums make a noise to shake people out of indifference. In a “Manifesto” distributed to passersby, they declared: “We live amid dullness and monotony. We do not look around ourselves. We are content with light and gas, give and take, bribes right and left. We think silently, speak in whisper. And…. become indifferent.”

 

Some carried banners, two of which said “Long Live the Yerevan Province” and “Once Upon a Time There Was an Outpost”. The banners were a reference to comments made in Yerevan last year by the Chairman of the Russian State Duma, Boris Gryzlov, that Armenia is Russia’s outpost.

 

Many saw Armenia’s loss of sovereignty in this expression. Hovhannisyan says: “We dream to live in our country that will be proud and free and will enrich the world. These young people gathered here are certain to live in Armenia and want to see the country that they have been dreaming about. But now we see that our country is becoming an outpost.”

 

The noisy parade of youngsters started out from the Monument to Komitas and first visited the Constitutional Court. The policemen there were afraid to accept the cakes, sweets and manifestos and tried at first to find an official in the building to take them. But the officers took them once they had understood that the demonstrators were handing out holiday gifts and not letters of complaints.

 

 

 

Gifts were also given out at the National Assembly, the government building and left near the gate of the Presidential building.

 

Lent begins the day after Barekendan, when the faithful refuse to eat food of animal origin. It is the longest of the fasts, lasting 48 days until Easter. Lent symbolizes self-purification and many observe the fast today, although some young people see it mainly as a way to lose weight.

 

Hovhannisyan says that Lent is about cleansing oneself of sins and that, in Armenia, the leadership should always be “fasting”, that is, not taking bribes.

 

“We take advantage of the freedom of Barekendan and on the occasion of Lent we urge our officials ‘Eat less!’,” says Aren Manukyan, one of the student protestors.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Մտանք ի Բարեկենդան,

Կ՚երթանք ի Զատիկ,

Իճապ մէկզմէկէ ինտո՞ր տի զատինք,

Եկէք պար մի բռնենք, ոսկեկ մի կ՚աժէ,

Ոսկեկ մաման նստեր, չորթանը կոշտ է։

Եկէք բռնենք եօթը շաբաթ մեծ պահքը,

Զատիկ ելլանք, ուտեն խմեն տղաքը,

Հագնին, կապեն հոռոմներուն կտտաքը։

Ըհը եկան Հայոց ազգին օրերը,

Հանեցէք հիները, հագէք նորերը,

Բարկեննուն օրերը, Զատկուն կիրակին,

Եկանք ի Բարեկենդան, կ՚երթանք ի Զատիկ,

Տնաւեր Բարեկենդանք, վրան բաց Զատիկ,

Մենք ալ մեր յարերէն ինտո՞ր տի զատինք։

ԺՈՂՈՎՐԴԱՅԻՆ

 

Այսօր՝ 19-2-2009ը Վարդանանք է, իսկ Բարեկենդանը մեր շեմին է:

Edited by Johannes
Link to comment
Share on other sites

ԺՈՂՈՎՐԴԱՅԻՆ

 

Այսօր՝ 19-2-2009ը Վարդանանք է, իսկ Բարեկենդանը մեր շեմին է:

Don’t forger that “baregentan” in the Marash dialect bargindan, barkintak is Armenianized and corrupted from the French “Mardi Gras”/մսայ- եղոտ Երեքշաբթի, մի օր ան-եղ Ծոմ-Պահք Չորեքշաբթում: Թէ այդ Երեքշաբթին վերջին օրն է միս կամ այլ կենդանական մաս ուտելու:.

Եւ թէ, ըստ մեր ծիծաղժան լեզուագէտ ների եւ կղերի թէ բառը հմնեալ է «բարի եւ կենդանի» ի վերայ պարզապէս ծիծաղելի է:

Օհաննէս, խնդրեմ մեզ գրիր Հայերէն ԾՈՄ եւ Արբերէն ՍՈՄ բառերի մասին:

I we could only learn that in transliteration the Feast is “Barekendan” not “Paregentan”, that Beta equals ԲBe, not Պ/Peh/Pi, or PH=Փ, the job will be half done!!!

Where are our editors that “Բարեկենդան” is transliterated “ baregendan” ???

Do they know Armenian any better ?

How better celebrate Toumanian’s 140- th anniversary!

http://www.reporter.am/go/article/2009-02-...regentan-retold

Hovhannes Toumanian’s “Paregentan” retold

by Betty Panossian-Ter Sarkissian

Published: Friday February 06, 2009

Yerevan - Once upon a time, a man and his wife lived in a village. They did not like each other. The man called his wife silly and the wife called her husband the same, too, and they kept quarreling all the time.

One day, the husband buys several pounds of butter and rice and takes it home to his wife.

The wife loses her temper. "When I say you are silly, you do not believe me. What were you thinking buying so much butter and rice! Is it you father's funeral, or your son's wedding?"

"What funeral! What wedding! What are you talking about? Keep them aside. They are for Paregentan," answers the husband.

The wife calms down and puts the sacks aside.

Time passes. The wife waits and waits for Paregentan, but he does not show up. One day, while she is sitting at the doorstep, she notices a young man hurrying down the street. She starts calling out to him.

"Brother! O brother! Could you be the Paregentan?"

The passerby notices that there is something silly about this woman and thinks: "Let me say ‘yes' and see what happens."

"Yeah! I am Paregentan. What is it that you want?"

"What I want is to say that we are not your servants to take care of your butter and rice. It is enough already. Are you not ashamed of yourself? What are you waiting for?! Come inside and take your sacks out of our home," the woman says.

"Do not get upset, dear Madam. That is the very reason I am here. All this time I have been looking for your house and could not find it."

Saying this, the young man takes the sacks of butter and rice and quickly makes his way toward his own village.

In the evening, the husband returns home. The wife boasts:

"That Paregentan came along, I gave him a good talking to and he took his stuff away with him."

"What Paregentan? What stuff?"

"That butter and rice. I saw that he was hurrying along the street looking for our house. I called him in, gave him a piece of my mind, and made him take his sacks away," replies the wife.

"For Heaven's sake! When I tell you are silly, you are indeed silly. Where did he go?"

"There he went," the wife says pointing to the direction Paregentan went.

The husband mounts his horse and runs after Paregentan. On his way, Paregentan turns around and notices a horseman dashing towards his direction. He takes in that this must be that woman's husband. Quickly, he hides the sacks behind the bushes.

The horseman comes up to the man.

"Good day, brother."

"Good day."

"Have you seen a man passing this way?"

"Yes, I have."

"What was he carrying on his back?"

"Sacks of butter and rice."

"He is the one I want. How much time has passed since?"

"Quite some time."

"What do you think? Can I make it to him on horseback?"

"How could you?! You are on a horseback and he is on his feet. Whilst your horse shifts his four feet, first the first one, then the second, then the third, and then the fourth, the man will quickly run away with his two feet, one-two, one-two, one-two, and will beat you in the race."

"Then what should I do?"

"What do you think you should do? If you want to, you can leave your horse with me and run on your feet the same way as that man did. Perhaps then you could catch him."

"That is a good idea," says the husband and, leaving the horse with Paregentan, continues his way on foot. As soon as he is out of sight, Paregentan mounts on the horse together with the butter and rice, turns away, and runs.

For a long while, the husband goes on foot and seeing that he is not making it to the man, turns back. He comes back to the same point and sees that his horse has gone, too.

He goes back home. The husband and his wife start quarreling all over again, the husband for the butter and the rice, and the wife for the horse.

Up till now the husband and the wife keep quarreling. The man calls his wife silly, and the wife calls his husband the same, and Paregentan snoops in and laughs.

 

Copyright © 2009 Armenian Reporter | reporter.am

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 3 years later...

Accoeding to the Armenian Church calendar, today Feb. 10, 2013 is Boun Brakeman, translated to Great Brakeman . Does this mean that there are other lesser barekendans?**

Above post # we spoke about the connection of the word to the French Mardi Gras/ Fat Tuesday.

To repeat, to me the interpretation of “ bari yev kendani” makes no sense.

** Es or Ourbath e Pas e. http://hyeforum.com/index.php?showtopic=39494#entry292321

Here we see all about Pahq/Pas.

http://www.armenianreligion.am/am/Encyclopedia_pahq

 

Here we see about Friday (and Wednesday?)observance of lesser lent.

http://www.qahana.am/markup/?ln=am&page=spiritual_library_item&id=470

Above we also saw Toumanin’s delightful fable in the English. Here is the original Armenian.

http://armenianhouse.org/tumanyan/tales-am/barekendan.html

:goof:

http://allarmenianbooks.com/books/samples/Nazar%20The%20Brave%20arm/files/assets/seo/page5_images/0001.jpg

This year Mardi Gras falls one next Tuesday Feb 12.

Carnival is another name for the feast which literally means “meat day”.Is that why in New Orleans some girls expose their “meat”? AMOT!! :silly:

http://armenianhouse.org/tumanyan/tales-am/barekendan.html

:oops:

 

PS. Poon Paregentan

http://www.thearmeniankitchen.com/2010/02/poon-paregentan.html

Edited by Arpa
Link to comment
Share on other sites

 

http://cdn.thedailybeast.com/content/dailybeast/articles/2013/02/13/carnival-cruise-alum-jay-herring-on-what-it-s-like-aboard-the-triumph/_jcr_content/body/inlineimage.img.503.jpg/1360750159930.cached.jpg

This is ironic. Just as we were talking about Barkindan and Carnival…

http://news.yahoo.com/days-stranded-sea-now-comes-bus-ride-094117193.html

MOBILE, Ala. (AP) — After a week at sea, the disabled cruise ship Carnival Triumph is in sight of shore off Alabama.

The ship is expected to arrive at the cruise ship terminal in Mobile on Thursday night….

I have always viewed those so called cruises with trepidation. I may have claustrophobia/hydrophobia. I have done boating, but no matter where, I have always tried to stay within sight of the shore. I am a good swimmer, maybe not long distance, but….

Edited by Arpa
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...