Jump to content


Photo
- - - - -

PROTOCOL


  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1 Arpa

Arpa

    Veteran

  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 10,011 posts
  • Gender:Male
  • Interests:Culture

Posted 16 September 2009 - 09:53 AM

You mean it is "etched in stone" indelible, un-erasable?
We saw in other posts that some are defining
Protocols as Արձանագրութիւններ
Some people should relearn the Armenian Lnguage from scratch oops.gif I mean from the "Stone Age". tongue.gif
How?
See the origin and etymology of the word.
Greek prōtokollon, a sheet glued to the front of a manuscript. Consider the word “collage”.
QUOTE
The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fourth Edition copyright ©2000
protocol
Noun
1. the rules of behaviour for formal occasions
2. a record of an agreement in international negotiations
3. Computers a standardized format for exchanging data, esp. between different computer systems [Late Greek prōtokollon sheet glued to the front of a manuscript]
Collins Essential English Dictionary 2nd Edition 2006 © HarperCollins Publishers 2004, 2006
protocol (prt-kôl, -kl)
1. The plan for a course of medical treatment or for a scientific experiment.
2. A set of standardized procedures for transmitting or storing data, especially those used in regulating data transmission between computers or peripherals.

How is it that some of us are using «արձանագրութիւն» ? One source rightfully defines the term as “ïnscription”. Look what the Armatakan says. According to which it is the “inscription” chiseled and inscribed on boundary markers, steles, which makes it un-erasable, indelible (un-deletable) just like some wild and domestic animals will demarcate their boundaries (kingdoms) by leaving their "scent-urine" on certain landmarks biggrin.gif http://www.billfound...rant-freeze.jpg
Just as the proverbial “etched in stone”.
Based on the Greek “proto-kollon” (pre-pasted, pre-glued) should not we find another word for it?
How about նախա փակցուացք, նախաթերթ, նախաբան, or even նախապայման-pre-condition.
----
Armatakan;
QUOTE
ԱՐՁԱՆ-
«կոթող, սահմանաքար, մահարձան, մեծ քար, կուռք» ՍԳր. Ագաթ. «փորագրեալ քարէ տախտակ, արձանագրութիւն» Խոր. Փիլ. Նար. «պարսպի բուրգ, բուրջ» (այս իմաստով գործածուած է Անիի արձանագրութեանէ մէջ. հմմտ Օրբելի O dvux term. 111-114, ի թերթին Izv. R. Ak. Ist. mater. kul't. հտ. i):
արձան. Այս արմատից են արձանագիր ՍԳր. Կոչ. Վեցօր. արձանագրել Կոչ. արձանանալ «արձան դառնալ. քարանալ» Պիտ. Նար., «ամրանալ, հաստատուիլ» Յհ. կթ. Նար. «անշարժ՝ ուղիղ մնալ» ՍԳր. Կիւրղ. դտ. արձանութիւն «ամրութիւն. հաստատութիւն» Ես. զ. 13 = Մանդ. 139. արձանաքար «խոշոր՝ մեծ քար» Ուխտ. Ա. 57. (նորագիւտ բառ) մահարձան ՍԳր. աղարձան Կոչ. 408: Նոր բառեր են կիսարձան յուշարձան, խաչարձան, արձանագրութիւն

Edited by Arpa, 16 September 2009 - 10:15 AM.

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users