Jump to content


Photo

ՎԱՀԱԳՆ Vahagn


 • Please log in to reply
9 replies to this topic

#1 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 15 January 2006 - 10:52 AM

ՎԱՀԱԳՆ

Դանիել Վարուժան

Ո’վ Աստուածն իմ հայրերուս,
Կը մոտենամ ահա բագնիդ, և ինձ հետ
Իր պախուրցէն քաշելով
Կը բերեմ ցուլ մ’հովիտներէն Տարօնի:
Տե’ս, պարարտ է զոհս իմին.
Երբուծին մեջ կաթնաթոյր
Հողին ամբողջ կեանքը կայ.
Պարանոցն իր մըսուրն ի’նչ է չի’ գիտեր.
Ան սընած է արօտներուն մեջ ազատ,
Ու ակռաներն իր լըւացուած են միայն
Հացեաց Դրախտի աղբիւրին մէջ նուիրական:
Երբ կը հևւայ իր հըզօր շունչն առջևւէդ
Կը վանե հողն ու ավազները գետնէն,
Եվ կուգա սև ռունգերեն հոտը ամբողջ
Դաշտային թաց կանանչին:
Տե’ս, զոհս իմին գեղեցիկ է և վըսեմ.
Գըլուխն վըրա կոր եղջյուրները խարտեաշ
Փառքի պսակն իր կͺըլլան.
Կը բորբոքին աչքերուն մեջ ամեհի
Հըզօրութեան սև խունկեր.
Եւ թավամազ իր ագին
Իբրև լորտու կողերուն շուրջն յարասող
Գոռեխներէն, բոռերէն
Մարմինն անբի˜ծ, մարմինը սու˜րբ կը պահէ:

Ո’վ դու Վահագն, աստուածահա’յր զօրութեան,
Ո’վ Տիգրանի սերմին մէջ
Դու մարդացած Արեգակ,
Լըւա’ հոգիս, ճառագայթով մը օծէ
Շըրթունքներս այս, զի աւասիկ կ’համբուրեմ
Բագինըդ սուրբ և առած մուրճը ահեղͺ
Ըսպասարկու յաղթ բազուկով կը ջարդեմ
Ցուլիս ճակատն և իր արիւնն հորդավէժ
Կը նըւիրեմ ծունկերուդ:
…Արդէն ահա կը մըխա
Նըւիրական խարոյկն առջեւդ ճարճատուն.
Կը շըրջի բոցն ոստերուն մէջ ձիթենւոյ,
Եվ գիերուն հալած խեժէն արբեցած
Կ’ոստնու ուղիղ, եւ կ’երգե
Վերափոխումն իրերուն ջինջ հոգիին:
Ա’ռ. արիւնոտ ասոնք կողերն են զոհիս.
Ցըռուկն է այս, ասոնք ճարպոտ զիստերն են,
Ահա ըղեղնͺ որ ուղղեց բնա’զդն ու շընչեց
Եղջիւրներուն խեռութիւն,
Ահա ջերմ սիրտնͺ որ տակավին կը սըրսփայ,
Եւ իր լեղինͺ զոր ազդրին վրա կը դընեմ
Հոյսով մ’որ ան պիտ’ տոչորի ամբողջ. առ’:
Եվ բոցն որ արդ նետած պսակն իր ծուխի
Վըճիտորեն կը բարձրանա. կը տանի
Ցուլը Ճենճեր առ ճենճեր
Վերն, ապարանքըդ երկնային խընկելու.
Ո’վ դու Հըզօր, ընդունե
Նըւերներս իմͺ զոր մաքրափայլ սափորով
Կըրակին վրա կը հեղում:
Ահա գինին. պինչերըդ բա’ց ու շընչե
Քաղցրաբոյր հոտն, և հաշտուէͺ
Աստուածային գինովութեամբ մը զըւարթͺ
Այսօրուան քու ժող’ վուրդիդ հետ կրոնափոխ:
Ահա Հոման. -առջևըդ զայն կը թափեմ
Մաքու˜ր, անու˜շ առա˜տ,
Ինչպես թափեց ծառն իր կուրծքէն վիրաւոր
Իմ եօթն անգամ լըւացուած
Թակոյկներուս մէջ շքեղ,
Զայն ընդունէ, համարէ
Ինչպէս արիւնն երեխայի մըͺ անմեղ,
Ինչպէս քըրտինքն հըղիներուͺ թանկագին:

Ո’վ վեհ, գո±հ ես, տըւի քեզ ի’նչ որ կար
Խըրճիթիս մէջ և հոգիիս, քեզ տըւի
Թշնամին ի’նչ որ մոռացած էր այս օրվան
Այրիացած Հաշտիշատիդ մէջ ամայ:
Արդ մեր տոհմին իբրև վերջին Վահունի
Բագնիդ առջև ծունկի կուգամ երկիւղած
Կը համբուրեմ հողն ուր քու
Հոգիէդ մաս մ’արմատ կու տա շոճերուն,
Եվ վերցուցած քեզի˜, քեզի˜ կարկառուն
Սա սօթտըւած թևերսͺ որոնց արմունկէն
Ցուլին արյունը տակաւին կը կաթի,
Ո’վ դու Վահագն, ո’վ աստուած իմ հայրերուս
Կ’աղօթե˜մ ես… կ’աղօթե˜մ…

ՈՒժի˜ն համար, կրոնքի˜ն համար բազուկիդ,
Որով դու օր մը պատռեցիր բերաններ
Վիշապներու, երկընքին մէջ սըփռեցիր
Զերդ արեւու հունտեր, աստղերն Յարդգողին.
ՈՒ˜ժին համարͺ որ թըռիչն է եւ հոգին
Արարչութեան անվախճան,
Որուն անհուն համբոյրին տակ կը ծընի
Աշխարհներէն մաս մը ծաղիկ, մաս մը բոց,
Կ’ապրի սկըզբունքն Անմահութեան հիւլին մէջ
Եվ ըղեղին և կամքին,
Որուն հըզօր մատին տակ
Կը ճեղքըւին սերմերն, ավիշն երգելով
Կաղիններուն մինչև գագաթը կ’ելլէ.
Ուժի˜ն համարͺ որ կը լեցնե ստինքներ,
Կ’օրօրե մեր օրրանն, ու մեզ, մահէն վերջ,
Մինչև աստղերը կը տանի, ու մինչեւ
Երկրորդ կեանքի մ’արարչագործ պատճառին,
Որ կը կանգնէ Ազգ մ’ինչպէս խումբ մ առիւծի,
Բազուկդ անոր բազուկին մեջ կ’հեղու,
Եւ զերթ հրեղեն վարազահաւͺ իր լուսեղ
Թըռիչքներում ամփոփման տակ կը թըխսէ
Մեր մայրերուն ծոցին մէջ
Դիւթազուննե˜ր, հանճարնե˜ր,
Այդ սուրբ Ուժին համար կ’ը սեմͺ որուն դու
Իմացական աղբերակն ես յորդահոս,
Ո˜վ դու Վահագն, ահա քեզի կարկառած
Բազուկներս իմ արիւնոտ
Կ’աղօթե˜մ ես… կ’աղօթե˜մ…


#2 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 17 January 2006 - 08:23 AM

VAHAGNIN
Paruyr Sevak

http://armenianpoetr...m/arm/2302.html

Can someone please convert this to text?

#3 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 17 January 2006 - 08:29 AM

And here is Vahagn.

Vahagn/Vulcan

Let us listen to Khorenatsi as he describes him.

Erkner erkin, erkner erkir,
Erkner ev tsov tsirani.
Erkn i tsovun uner ev zkarmrikn eghegnik,

@nd eghekan pogh tsukh elaner,
@nd eghegan pogh bots elaner,
Ev i botsuyn vazer khartyash patanekik.

Of the pipe(reed) smoke arose
Of the reed red flame arose
And of this flame ran the fair youth.

Na hur her uner,
Bots uner morus,
Ev achkunqn eyin aregakunq

He had hair of fire,
His beard was of flame,
And had eyes each a sun.


The translation I have translates "erkner" as
turbulent". I must differ linguistically if not in
spirit, as "erkner" is based on the word "erkunq",
birth, parturition, i.e. one becoming two,
erku/erkunq. I would have translated it as;
Heavens become two, earth becomes two, and so does
the sea of tsirani, whereby Vahagn is born of the
heavens, the earth and the sea.

Let us dwell on the "hair of fire" description.
Gavoukjian in his Armenia Subartu and Sumer has this to say.
I'll make this as concise as possible since we have already seen the counter argument about Vahagn having derived from Verethragna. He argues the fact that it would take a stretch of imagination and much scriptural gymnastics to derive Vahagn from Verethragna, even if many of the letters are common to both, and even if in time the characters of have converged just as Vahagn has been compared to Hercules. Remember that Vahagn just as Hercules could fly as we know from the legend of Hart Goghi Janaparh.
After much debate and evidence Gavoukjian concludes that Vahagn is none other than the Armenian Vulcan, god of the volcano. Compare the two words vahagn/vulcan and then compare it to verethragna. The former takes much less scritural gymnastics to conform. I would be amisss to not mention that the Arabic word for volcano is "burkan".
let's read again the above poem and see why Vahagn was described as being born of the smoke of flame emanating from a pipe, volcano. Did Armenians know about volcanoes? We have lived in the shadow of one the world's most famous volcanoes, Masis/Ararat, even if it has been quiet for quite some time.
A very interesting tidbit by Gavoukjian is that Hercules wife/consort was Hebe and that of Theishba was Huba. He concludes that both of these words have something common with Arabic word "hub", love. And that the consort/wife/lover of Vahagn was Astghik who in her own right was the godess of love and beauty. Another interesting tidbit is that the first syllable of the name of Vahagn, i.e. "vah" means fire/ flame and the author gives this as proof; That in Van the morning after the weddings the bride the groom and the entire party would climb on the roof and welcome the sunrise with the chant:
Eg barev, ay eg barev,
Egn arevun tan1 barev,
Ta tagavorin shat arev,
Vahe~, vahe~
Eg barev, ay eg barev,
Egn arevoun tanq barev,
Ta taguhun shat arev,
Vahe~, vahe~


Here vahe is interpreted as "flame", we also know that some pagan temples were called VaheVahyan.

Note; In Armenian the consort/wife/lover of a god is known as "bambish".

Edited by Arpa, 17 January 2006 - 08:36 AM.


#4 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 18 January 2006 - 10:36 AM

Hers is another look at Vahagn.

VAHAGN/ՎԱՀԱԳՆ

Supreme god of war, bravery and victory of the ancient Armenian mythology.
Some sources describe him as the Sun-god. In an ancient manuscript we read; (Armenian) “worshipped the Sun and called Vahagn//զԱրէգակն պաշտեցին եւ Վահագն կոչեցին”. According to Anania Shirakatsi his name is connected to the legend of “Hardagoghi JanaparhՀՀարդագողի* Ճանապարհ/ or the Milky Way GalaxyԾիր Կաթին” which in some sources is also described as “Aregakan Hin Janaparh/Արեգական Հին Ճանապարհ”. In ancient mythological wrirings Vahagn is also described as the embodiment of the four elements of nature- heave,n/erkinq, of earth//hogh, wind,qami//hov, water/Tsirani Tsov, and fire-Shikakarmir Yeghegn/fiery red reed, with his fire colored hair, fiery red beard, and sun- bright eyes.

Here is where we talked about the Hard Goghi Janaparh.
Can someone please expand it?
How about you Harut? Can you write an epic poem about Vahagn’s “faster than a speeding bullet superman” exploits?

---------
Vahan, I am surprised…
====
http://hyeforum.com/...c=4257&hl=goghi

I am sure they also told you that the aragil/stork brings the babies and why the Milky Way Galaxie, the Tsir Katin is better known as Hardagoghi Janaparh.
For those who don't know that;
Legend is there was famine in Armenia, men, women, children and animals were starving to death while there was plenty to eat in Assyria. So Vahagn went to to steal some hay. He was detected and to avoid being caught he leaped one big jump and flew back to Armenia. In so doing he spilled some of the "hard/hay" leaving a streak in the sky which to this day is known as the "Hardagoghi Janaparh" (Trail of the Hay Thief). Of course the English name, the Milky Way has its own legendary story.
* In the trashy Soviet orthography the word is spelled with HO/Հ while the correct Mesropian would be Յարդագողի

Was Weehawken, NJ named for Vahagn? smile.gif smile.gif
http://www.mapquest....untry=US&zoom=8

Edited by Arpa, 18 January 2006 - 10:59 AM.


#5 MosJan

MosJan

  Էլի ԼաՎա

 • Admin
 • PipPipPipPipPip
 • 28,778 posts
 • Gender:Male
 • Location:My Little Armenia

Posted 29 January 2007 - 10:45 PM

Vahagin Tsnund - ( MultFilm )
it's #2 on the page


http://www.vahagnits...nde.compag.html

#6 AVO

AVO

  Member

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 1,184 posts
 • Gender:Male

Posted 18 April 2008 - 02:04 PM

ՎԱՀԱԳՆ

Հայոց դիցարանի երրորղ աստվածն էր Վիշապաքաղ Վահագնը, մի վառվռուն ու խարտյաշ պատանի՝ հրեղեն մազերով, բոցավառ մորուքով և արեգակնափայլ աչքերով։ Նա ծնվում է տիեզերքի բուռն երկունքի ժամանակ, երբ նրա երեք բաղկացուցիչ մասերը՝ երկինքը, երկիրն ու ծովը բռնվում են երկունքի ցավերով։ Եվ երկունքից շառագունած ծիրանի ծովի մեջ վառվող եղեգնի ծուխ ու բոց արձակող փողից վազելով ելնում է պատանի Վահագնը։

Երկնում էր երկինքը, երկնում էր երկիրը,
Երկնում էր և ծիրանի ծովը.
Երկունքն էր բռնել ծովում նաև կարմիր եղեգնիկին.

Եղեգան փողից ծուխ էր ելնում,
Եղեգան փողից բոց էր ելնում,
Եվ բոցից դուրս էր վազում մի խարտյաշ պատանեկիկ.

Նա հուր մազեր ուներ,
Ուներ բոցեղեն մորուք,
Եվ աչքերն էին արեգակներ1։

Նա ծնվելուն պես կովի է բռնվում սև ու ամեհի վիշապների դեմ, սպանում նրանց, ազատում տիեզերքը կործանման սպառնալիքից։

Վահագնը հայերի ամպրոպի ու կայծակի աստվածն էր, որից թագավորներն ու զորավարները քաջություն էին աղերսում։

Վահագնի գլխավոր պաշտամունքատեղին և սրբավայրը գտնվում էր Տարոնի Աշտիշատում՝ Հին Հայաստանի հոգևոր կենտրոնում։

Վահագնին հետագայում ժողովուրդը մարդեղենացրել է և դարձրել իր սիրած ու մեծարած Տիգրան Մեծ թագավորի երրորդ զավակը։


Երկնէր և ծովն ծիրանի.
Երկն ի ծովուն ունէր և զկարմրիկն եղեգնիկ.

Ընդ եղեգան փող ծուխ ելանէր,
Ընդ եղեգան փող բոց ելանէր,
Եւ ի բոցոյն վազէր խարտեաշ պատանեկիկ.

Նա հուր հեր ունէր,
Բոց ունէր մօրուս,
Եւ աչքունքն էին արեգակունք»։

----------------------------

1 Ստորև տրվում է Վահագնի ծննդյան երգի հին հայերեն բնագիրը. «ԵրկնԷր երկին, երկնէր երկիր,


Սարգիս Հարությունյան
ՀԱՅ ՀԻՆ ՎԻՊԱՇԽԱՐՀԸ
ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍ
ԱՍՏՎԱԾՆԵՐ ԵՎ ՀԵՐՈՍՆԵՐ

http://armenianhouse.../04-gods.html#3

Edited by AVO, 18 April 2008 - 02:11 PM.


#7 Johannes

Johannes

  Յովհաննէս

 • Nobility
 • 2,911 posts
 • Gender:Male
 • Location:Alιp, Syrie

Posted 21 August 2009 - 12:14 PM

http://blog.ararat-center.org/?p=274
«Վահագնի ծնունդը»

#8 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 08 February 2011 - 09:43 AM

Above we see that some aver that Vahagn is the Armenian variant of Vulcan.
See how many times "fire and smoke" are mentioned in the above poem about the Birth of Vahagn

Beside Vulcan being the god of fire, he was also the “patron saint” tradesmen, primarily the metalworkers.

Diego Velasquez -Vulcan;

http://www.mlahanas....nVelazquez.html

Vulcan
An ancient god of fire in Roman mythology, Vulcan is the counterpart of the Greek god Hephaestus, the god of fire and patron of metalwork and crafts. The tales about Vulcan, who is sometimes called Mulciber (the smelter), are all based on Greek myths about Hephaestus.
The son of Zeus* and Hera* (or, in some versions, of Hera alone), Hephaestus was lame and deformed. Some stories say that Zeus threw him from Olympus* for taking Hera's side in a quarrel with Zeus and that Hephaestus became lame as a result of the fall. Other myths say that Hephaestus was born lame and that Hera threw him from Olympus because she was ashamed of his deformity. He landed in the ocean and was rescued by sea nymphs, who raised him in a cave under the sea and taught him many skills.
Hephaestus became a master craftsman. One day he gained his revenge on Hera by creating for her a golden throne that contained a trap. When she sat on the throne, the trap closed and imprisoned her. The other gods begged Hephaestus to release Hera, but he would not listen. Finally, the god Dionysus* made Hephaestus drunk and obtained the key to the trap.
As craftsman for the gods, Hephaestus built palaces and other beautiful and wondrous things that enabled the Olympians to live in great luxury. He also fashioned thunderbolts for Zeus, armor for the heroes Achilles* and Aeneas* that made them invincible, and a scepter for King Agamemnon* that gave him great power. Some legends say that Hephaestus created Pandora so that Zeus could take revenge on Prometheus* for giving fire to humans. Hephaestus later made the chains that bound Prometheus to a mountain.
patron special guardian, protector, or supporter
nymph minor goddess of nature, usually represented as young and beautiful
invincible too powerful to be conquered
scepter rod or wand that serves as a symbol of royal authority
Hephaestus often appeared as a comic figure in myths and had little luck in love. One time he took an ax and split Zeus's skull to relieve a headache, and the goddess Athena* sprang fully grown from the head. He fell in love with Athena, but she rejected him. He also courted Aphrodite*, who accepted his offer of marriage but then had love affairs with others, including the god Ares*. Hephaestus fashioned a fine golden net and caught his wife and Ares in it. He then called the other gods so that they could laugh at the couple, but instead they mocked Hephaestus. The gods often made fun of him because of his limp and his soot-covered face, which came from working over the fire at his craft.
The Greeks believed that Hephaestus had a workshop on the volcanic island of Lemnos in the Aegean Sea. There, he taught the people the arts of metalwork, for which they became famous. The Romans thought that their god Vulcan lived and worked under Mount Etna, a volcano on the island of Sicily, and had workshops on Olympus and beneath other volcanoes as well. Each year in August, the Romans held a festival in honor of Vulcan
An ancient god of fire in Roman mythology, Vulcan is the counterpart of the Greek god Hephaestus, the god of fire and patron of metalwork and crafts.
The tales about Vulcan, who is sometimes called Mulciber (the smelter), are all based on Greek myths about Hephaestus.
The son of Zeus* and Hera* (or, in some versions, of Hera alone), Hephaestus was lame and deformed. Some stories say that Zeus threw him from Olympus* for taking Hera's side in a quarrel with Zeus and that Hephaestus became lame as a result of the fall. Other myths say that Hephaestus was born lame and that Hera threw him from Olympus because she was ashamed of his deformity. He landed in the ocean and was rescued by sea nymphs, who raised him in a cave under the sea and taught him many skills.
Hephaestus became a master craftsman. One day he gained his revenge on Hera by creating for her a golden throne…


Edited by Arpa, 08 February 2011 - 09:53 AM.


#9 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 22 March 2011 - 08:54 AM

Posted Image


Vishapaqagh Vahakn;

Posted Image


http://www.azg.am/AM/2011032220

I don’t know much about this writer ԳԵՎՈՐԳ ՅԱԶԸՃՅԱՆ, even though I have seen his articles at other times.
As you can see he uses quite powerful and provocative language directed to not only the government but also to the church. It only shows how little our hierarchy, be they temporal or religious know about our culture and history. That, even today there are so called Aryans** who still observe it. He points out, when Nowruz having nothing to do with islam, it is being celebrated in the muslim land azboobistan/alievistan.
Btw. Nowruz literally means New Day, Նոր Օր The Armenian Նաւասարդ/Navasard means New Year/Նոր Տարի/ Ամանոր, August 11 by the Armenian Calendar.
**Which is worse? The so called Armenian Aryans or those ragtag alien cults?
-----
Perversion of History

ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԽԵՂԱԹՅՈՒՐՈՒՄ

Նովրուզը կապ չունի մուսուլմանության հետ. հայ արիները այս օրերին տոնում են Վահագնի ծնունդը
«Երկնէր երկին, երկնէր երկիր,
Երկնէր եւ զծովն ծիրանի»:
Այս բառերով է հայոց պատմահայր Մովսես Խորենացին մեզ սկսում փոխանցել Գողթան երգիչների փառաբանած հայոց Վահագն աստծո ծնունդը:
Երեկ` մարտի 21-ին, հայ-արիները հանդիսավորապես ու մեծ շուքով տոնեցին Ամանորը: Արդարեւ, արիական ազգերի բուն նոր տարին գալիս է գարնան հետ` մարտի 21-ին: Արիական հանրույթներից այդ տոնը շարունակում են համաժողովրդական տարողությամբ նշել իրանական ազգերն ու ցեղերը` պարսիկները, տաջիկները, քրդերը, փուշտունները եւ այլք: Ինչպես շատ այլ դեպքերում, մեր արեւելյան հարեւանները, սեփական պատմություն ստեղծելու իրենց հետեւողական ջանքերի շարքին, իրենց կողոպտիչ ձեռքը երկարեցին նաեւ այս արիական տոնին: Դեռ իր իշխանության վերջին տարիներին «համայն ադրբեջանցիների հայր» Հեյդար Ալիեւը Նովրուզը մարտի 21-ը Ադրբեջանում պետական տոն հայտարարեց: Նրա որդին, շարունակելով հոր ավազակային ավանդույթները, տարեցտարի ավելի մեծ հանդիսավորություն է հաղորդում արիացիներից գողացված տոնին` անձամբ մասնակցելով տոնական միջոցառումներին, իհարկե չմոռանալով այդ օրն էլ բարբաջել «ազիզ Ղարաբաղը» վերադարձնելու մասին:
Ցավոք սրտի, այս խայտառակության համար մեղավորության մեծ բաժին ունենք մենք` հայերս, հատկապես Հայաստանի Հանրապետությունը իբրեւ պետություն: Մենք ոչ միայն հավուր պատշաճի չենք նշում մեր նախնիների այս փառապանծ տոնը, այլեւ մենք եւս խեղաթյուրում ենք տոնի էությունը: Կարելի էր մի կերպ հասկանալ Հայ եկեղեցու բացասական վերաբերմունքը այս տոնին. չէ՞ որ հայոց նախնյաց տոների վերացման կամ գլխիվար իմաստափոխման հաշվին Հայ եկեղեցին ունեցավ իր տոներից շատերը: [/b]

Սակայն կարելի չէ ավելի խիստ չլինել ՀՀ-ի, նրա մտավորականության եւ լրատվամիջոցների նկատմամբ: Նրանք կա՛մ լռում ենՙ հիմնովին մոռացության տալով իսկապես հայկական այս տոնը, կա՛մ էլ, ավելի վատ պահելով իրենց ու ցուցադրելով իրենց մարտական անգրագիտությունը, Նովրուզը հայտարարում են ... «մուսուլմանական նոր տարի»: Այս անձինք չգիտեն, որ մուսուլմաններն ունեն իրենց սեփական նոր տարին, որը նշվում է Մուհամմեդ մարգարեի Մեքքայից Մեդինա փախուստի տարեդարձի օրը` լուսնային տոմարով, եւ բնավ կապ չունի արիականության հետ: Իսլամի հիմնադիր արաբ ազգի հասարակ անդամները, նաեւ բազմատասնյակ ու հարյուրավոր միլիոն մուսուլման բնակչություն ունեցող Բանգլադեշի, Ինդոնեզիայի եւ այլ պետությունների ոչ միայն սովորական քաղաքացիները, այլեւ մուսուլման կրոնավորների հսկայական բանակի անդամները հեռավոր գաղափար իսկ չունեն Նովրուզի մասին... Մեր լրատվամիջոցների աշխատակիցներին երեւի շփոթի է մատնում այն իսկապե՛ս ողջունելի փաստը, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, լինելով էությամբ հանդերձ իսլամական պետություն, պաշտոնապես` պետական ու ժողովրդական տարողությամբ տոնում է Նովրուզը: Ահա թե ինչպես պետք է հարգել սեփական պատմությունը` անկախ այսօրվա կրոնական համոզումներից: Իսկ մենք, որ այսօր շրջապատված ենք եւ մոտակա ապագային մնալու ենք շրջապատված թշնամի ու անբարյացակամ հանրույթներով, ճիգ իսկ չենք անում հայոց ռազմի եւ հրեղեն զորության աստված Վահագնի (Վահագն հենց այդ էլ նշանակում է` «հրեղեն զորության աստված») տոնի վերակենդանացմամբ ոգեղեն հավելյալ լիցք հաղորդելու հայ հասարակությանը... Տարբեր առիթներով ՀՀ քաղաքացի տարբեր շերտերին շնորհավորող ՀՀ նախագահը, վարչապետը, Ազգային ժողովի նախագահն ու այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ երեւի չեն էլ մտածում այս տոնի առթիվ շնորհավորել հայ արիական հավատքի հետեւորդներին...
Ամեն տարվա նման, այս տարի եւս Վահագնի ծնունդը մեծ տոնախմբությամբ նշեցին Հայ արիական միաբանության եւ Հայ ազգայնականների համախմբման խորհրդի անդամները: Մարտի 20-ին Արարատի մարզի Ազատավան գյուղումՙ գյուղի բնակիչ քուրմ Մանուկի տան թոնրի շուրջը տոնական ծիսակարգով զոհ մատուցվեց հայ աստվածներին ու նշվեց Հայոց Ամանորը` ուղեկցված աղոթքներով առ հայոց աստվածները, սուրբ գինու եւ սուրբ աղի օրհնությամբ: Մարտի 21-ին եւ 22-ին հայկական հավատքի հետեւորդները շարունակեցին տոնախմբությունները Գառնիի մայր տաճարում եւ Գեղարքունիքի մարզի Ծովինար գյուղի մոտակա Թեյշեբայի ամրոցում, որը ժողովրդի մեջ ծանոթ է նաեւ Օձաբերդ անվամբ: Ըստ ժողովրդական հավատալիքների, ամեն տարի այս վայրում օձ-վիշապների միջեւ ահեղ կռիվներ են տեղի ունենում, եւ ամրոցում մեկ տարի ապրելու իրավունք է նվաճում վիշապների այն տոհմը, որը հաղթում է այդ մրցակցությունում: Տոնախմբություններին մասնակցում էին հայորդիներ ՀՀ-ից եւ սփյուռքից, նաեւ արիական ուրիշ ազգերի ներկայացուցիչներ, մասնավորաբար` պարսիկներ:
Ժամանակն է, որ գիտակցենք տոների հարցում մեր հանցավոր բացթողումների վտանգավոր հետեւանքները, կարողանանք տարբերակել ազգային հավատամքային արժեքներն օտարամուտներից ու տեր կանգնենք մեր ազգային արժեքներին, այդ թվում` հայոց տոներին:


Edited by Arpa, 22 March 2011 - 09:53 AM.


#10 Zartonk

Zartonk

  Magnificent!

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 2,764 posts
 • Gender:Male
 • Location:Մարդկության ու ճշմարտության միջև

Posted 22 March 2011 - 11:08 PM

**Which is worse? The so called Armenian Aryans or those ragtag alien cults?


Easy :)
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users