Jump to content


Photo

ANAHIT and VACHAKAN

fairytale by aghayan

  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1 Arpa

Arpa

    Veteran

  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 10,011 posts
  • Gender:Male
  • Interests:Culture

Posted 20 September 2014 - 08:17 AM

ANAHIT and VACHAKAN

A potentially fascinating animated feature of Aghayans fairytale ANAHIT
http://media.pn.am/m...7_e86a70202.jpg
photo_182397_e86a70202.jpg
http://www.panarmeni...ng/news/182397/

 

September 13, 2014 - 16:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Anahit animation film, based on beloved folklorist Ghazaros Aghayans fairytale, will premiere in early December, the film co-author told
According to David Sahakyants, with film production mostly finalized, the animation will be shown in cinemas during a month, to be followed by a festival tour.
We received an invitation to participate in Toronto Festival, yet had to refuse because of timing: the festival is due in November, while the film will debut in December, Sahakyants, who didnt rule out participation next year, said


A delicious fairytale, araspel, hekiat(From the Arabic hikayat=spoken).
Press hajord next to see the rest.
Aghayan Anahit
http://heqiat.am/ind...0-32&Itemid=669
Vachakan was the only son of King Vache ** and queen Ashkhen.
Vachakan, as a youth, to much consternations of his parents wishes was an introverted bookworm, who insisted to become a monk and live in isolation.. Untilhe meets and falls in love with Anahit, a peasant cattle ranchers daughter and voila He becomes a valiant prince, and eventually the wise, benevolent and fearless King.. Another principal actor is Vaghinak, his foster brother, best friend, wise counsel and fearless guardian.
A teaser, the Opening Lines
 

Ղազարոս Աղայան «Անահիտ»
Մի ժամանակ Աղվանից աշխարհի թագավորանիստ քաղաքը Պարտավն էր, որ այժմ ավերակ է և ասվում է Բարդա: Դա գտնվում էր այժմյան Գանձակի և Շուշվա մեջտեղը՝ Թարթառ գետի վրա: Այդտեղ էր Վաչե թագավորի հոյակապ ապարանքը՝ իր ընդարձակ ծառաստանով, որ երկարումեկ ձգված էր Թարթառի ափովը: Այդ հինօրյա արհեստական անտառը բնականից գերազանցում էր իր հսկայական չինարներով ու բարդիներով, որոնց բարձրութեան ստուերի տակ ծածկւում էին քաղաքի նույնիսկ ամենաբարձր աշտարակները: Նրա չորս կողմով քաշուած ամուր պարիսպը վանդակի պաշտոն չէր կատարում բնաւ այն թեթևաշարժ ու արագավազ այծյամների ու եղջերուների համար, որոնք այնտեղ խմբերով զբոսնելու և խաղալու ազատ ասպարէզ ունէին:

:
See also #5 here;
http://hyeforum.com/...showtopic=16483
Looking for Vachakan we are redirected to Vache.
** Somewhere I had said that is from vach=tent, ir. Tent dweller, nomad. No. Vache , From the Persian A young beast, much like a lions Cub.
[quotr]ՎԱՉԷ/=պարս. vace բառից, որ ձագուկ է նշանակում: Գործածական է դեռևս 1-ին դարից: Այժմ էլ կենդանի անուն է: VACHEH =From Persian vace "baby-animal", "cub". It is in use since I c. till now.
----
ASHKHEN =From Parthian akhen "gray"(Zend akhaena "black", **"bluish-black"). This name may also come from Parthian khet (Zend khaeta) "fiery red". It is an old name mentioned by M. Khorenatsi in his "History" as Ashkhadar's daughter. It may also come from a part of the above-mentioned name Ashkhadar and Persian en diminutive suffix (Ashkh+en).
ԱՇԽԷՆ= պահլ. akhsen գորշ բառից / զենդ. akhsaena թուխ, կապտասև/: Եթե պահլ. akhsen բառի դրափոխված ձևը համարենք , ապա Աշխեն անունը պետք է ստուգաբանվիմոխրագույն, գորշ: Բայց գույն է արտահայտում նաև աշխետ բառը /պահլ. khset, զենդ. khsaeta/, որ կարելի է մեկնել հրակարմիր:Հնագույն անուններից է : Խորենացին հիշատակում է Աշխէն կույս, որ Աշխադարի դուստրն էր: Շատ հավանական է որ այս անունը կազմված լինի հիշյալ Աշխադար անվան մի մասից և պարս. փաղաքշական en ածանցից /Աշխ - են/. ինչպես պարսկերենից ոկած մյուս անուններում /Խորէն/:[/quote]
**Ashkhen=Brunetteղ Oddly, some of the Ashkhens I have known are (artificially?) blonde.
There is not much about the name Vaghinak, his trusted friend, aide and protector.
Remember that Aznavours birth name was Vaghinak Aznavourian.
-

Edited by Arpa, 20 September 2014 - 08:25 AM.

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users