Jump to content


Photo

Military Photos: Armenia and Artsakh

armenian military

 • Please log in to reply
212 replies to this topic

#1 Armora

Armora

  Armynia

 • Members
 • PipPipPip
 • 200 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Arm

  Աա Բբ Գգ Դդ

  Եե Զզ Էէ Ըը

  Թթ Ժժ Իի Լլ

  Խխ Ծծ Կկ

  Հհ Ձձ Ղղ Ճճ

  Մմ Յյ Նն Շշ

  Ոո Չչ Պպ Ջջ

  Ռռ Սս Վվ Տտ

  Րր Ցց ՈՒու Փփ

  Քք եւ Օօ

  Ֆֆ

Posted 06 April 2016 - 02:40 PM

Front Line Artillery
 
 
 
 
04/04/2016
 
 

26171269221_3e45213130_b.jpg

26171737411_92178e994c_b.jpg

25632802494_a7a2c10dac_b.jpg

26145575812_71ec372bfc_b.jpg

26145575992_7b25accb9f_b.jpg

25634883733_3d18116d0b_b.jpg

26211638656_8ab554a57d_b.jpg


Edited by Armora, 06 April 2016 - 02:47 PM.


#2 Armora

Armora

  Armynia

 • Members
 • PipPipPip
 • 200 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Arm

  Աա Բբ Գգ Դդ

  Եե Զզ Էէ Ըը

  Թթ Ժժ Իի Լլ

  Խխ Ծծ Կկ

  Հհ Ձձ Ղղ Ճճ

  Մմ Յյ Նն Շշ

  Ոո Չչ Պպ Ջջ

  Ռռ Սս Վվ Տտ

  Րր Ցց ՈՒու Փփ

  Քք եւ Օօ

  Ֆֆ

Posted 06 April 2016 - 08:14 PM

Southeastern section of the Nagorno Karabakh-Azerbaijan contact line

 

 

 

4/5/2016

 

big_ad68473a6.jpg

big_395db7882.jpg

big_ffae65550.jpg

big_7a02c5d34.jpg

 

big_c3395dd46.jpg

big_8001a03ea.jpg

big_486cc0534.jpg

big_01e7219da.jpg

big_3e08d7eef.jpg


Edited by Armora, 06 April 2016 - 08:16 PM.

 • onjig likes this

#3 Armora

Armora

  Armynia

 • Members
 • PipPipPip
 • 200 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Arm

  Աա Բբ Գգ Դդ

  Եե Զզ Էէ Ըը

  Թթ Ժժ Իի Լլ

  Խխ Ծծ Կկ

  Հհ Ձձ Ղղ Ճճ

  Մմ Յյ Նն Շշ

  Ոո Չչ Պպ Ջջ

  Ռռ Սս Վվ Տտ

  Րր Ցց ՈՒու Փփ

  Քք եւ Օօ

  Ֆֆ

Posted 06 April 2016 - 08:18 PM

big_d1657a2a4.jpg

big_343e8f41b.jpg

big_2620e1332.jpg


 • MosJan likes this

#4 Armora

Armora

  Armynia

 • Members
 • PipPipPip
 • 200 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Arm

  Աա Բբ Գգ Դդ

  Եե Զզ Էէ Ըը

  Թթ Ժժ Իի Լլ

  Խխ Ծծ Կկ

  Հհ Ձձ Ղղ Ճճ

  Մմ Յյ Նն Շշ

  Ոո Չչ Պպ Ջջ

  Ռռ Սս Վվ Տտ

  Րր Ցց ՈՒու Փփ

  Քք եւ Օօ

  Ֆֆ

Posted 06 April 2016 - 08:26 PM

Trenches and artillery near Martakert city

 

 

 

04.04.16 

 

big_1b25a80d2.jpg

big_83bc0f331.jpg

big_51c9d0385.jpg

big_1216a1bca.jpg

big_ec37ce155.jpg


 • MosJan likes this

#5 Armora

Armora

  Armynia

 • Members
 • PipPipPip
 • 200 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Arm

  Աա Բբ Գգ Դդ

  Եե Զզ Էէ Ըը

  Թթ Ժժ Իի Լլ

  Խխ Ծծ Կկ

  Հհ Ձձ Ղղ Ճճ

  Մմ Յյ Նն Շշ

  Ոո Չչ Պպ Ջջ

  Ռռ Սս Վվ Տտ

  Րր Ցց ՈՒու Փփ

  Քք եւ Օօ

  Ֆֆ

Posted 06 April 2016 - 10:13 PM

 Patrol guards of the northeastern section of Artsakh frontline

 

 

06.04.16 

 

big_635440afd.jpg

big_35768bf29.jpg

big_73aaacf98.jpg

big_aa4d2cc99.jpg

big_0ae56f8ea.jpg

big_930f629e8.jpg

big_79e5cfe5c.jpg

big_1079cb159.jpg

big_4838f567d.jpg

big_e0e93ef9f.jpg


 • MosJan likes this

#6 Armora

Armora

  Armynia

 • Members
 • PipPipPip
 • 200 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Arm

  Աա Բբ Գգ Դդ

  Եե Զզ Էէ Ըը

  Թթ Ժժ Իի Լլ

  Խխ Ծծ Կկ

  Հհ Ձձ Ղղ Ճճ

  Մմ Յյ Նն Շշ

  Ոո Չչ Պպ Ջջ

  Ռռ Սս Վվ Տտ

  Րր Ցց ՈՒու Փփ

  Քք եւ Օօ

  Ֆֆ

Posted 06 April 2016 - 10:15 PM

big_75e15c4bb.jpg

big_3b95a878e.jpg

big_787ded042.jpg

big_7b5ddab4c.jpg#7 Armora

Armora

  Armynia

 • Members
 • PipPipPip
 • 200 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Arm

  Աա Բբ Գգ Դդ

  Եե Զզ Էէ Ըը

  Թթ Ժժ Իի Լլ

  Խխ Ծծ Կկ

  Հհ Ձձ Ղղ Ճճ

  Մմ Յյ Նն Շշ

  Ոո Չչ Պպ Ջջ

  Ռռ Սս Վվ Տտ

  Րր Ցց ՈՒու Փփ

  Քք եւ Օօ

  Ֆֆ

Posted 06 April 2016 - 10:22 PM

 The village of Talish, bordering Azerbaijan in Artsakh's northeast after the military actions

 

 

 

06.04.16

 

big_c1eccdf06.jpg

big_584172947.jpg

big_48c1c1cfe.jpg

big_c1e0628c9.jpg

big_07b938464.jpg

big_5b299e073.jpg

big_71fe5321b.jpg

big_fa97b6a67.jpg


 • onjig likes this

#8 Armora

Armora

  Armynia

 • Members
 • PipPipPip
 • 200 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Arm

  Աա Բբ Գգ Դդ

  Եե Զզ Էէ Ըը

  Թթ Ժժ Իի Լլ

  Խխ Ծծ Կկ

  Հհ Ձձ Ղղ Ճճ

  Մմ Յյ Նն Շշ

  Ոո Չչ Պպ Ջջ

  Ռռ Սս Վվ Տտ

  Րր Ցց ՈՒու Փփ

  Քք եւ Օօ

  Ֆֆ

Posted 06 April 2016 - 10:36 PM

 Northeast of Artsakh, Mataghis

 

 

 

06.04.16

 

big_78cabbe97.jpg

big_6fe57a576.jpg

big_c42918d4e.jpg

big_18fb150bb.jpg

big_08afe31e8.jpg

big_1e42dfb88.jpg#9 Armora

Armora

  Armynia

 • Members
 • PipPipPip
 • 200 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Arm

  Աա Բբ Գգ Դդ

  Եե Զզ Էէ Ըը

  Թթ Ժժ Իի Լլ

  Խխ Ծծ Կկ

  Հհ Ձձ Ղղ Ճճ

  Մմ Յյ Նն Շշ

  Ոո Չչ Պպ Ջջ

  Ռռ Սս Վվ Տտ

  Րր Ցց ՈՒու Փփ

  Քք եւ Օօ

  Ֆֆ

Posted 06 April 2016 - 11:33 PM


Edited by Armora, 06 April 2016 - 11:33 PM.


#10 Armora

Armora

  Armynia

 • Members
 • PipPipPip
 • 200 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Arm

  Աա Բբ Գգ Դդ

  Եե Զզ Էէ Ըը

  Թթ Ժժ Իի Լլ

  Խխ Ծծ Կկ

  Հհ Ձձ Ղղ Ճճ

  Մմ Յյ Նն Շշ

  Ոո Չչ Պպ Ջջ

  Ռռ Սս Վվ Տտ

  Րր Ցց ՈՒու Փփ

  Քք եւ Օօ

  Ֆֆ

Posted 07 April 2016 - 05:39 AM

Another enemy UAV was shot down by Armenian military

 

12923321_592114870957935_730410288835559

12920302_592114964291259_706080637269403

12524235_592114997624589_422906669678652#11 Armora

Armora

  Armynia

 • Members
 • PipPipPip
 • 200 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Arm

  Աա Բբ Գգ Դդ

  Եե Զզ Էէ Ըը

  Թթ Ժժ Իի Լլ

  Խխ Ծծ Կկ

  Հհ Ձձ Ղղ Ճճ

  Մմ Յյ Նն Շշ

  Ոո Չչ Պպ Ջջ

  Ռռ Սս Վվ Տտ

  Րր Ցց ՈՒու Փփ

  Քք եւ Օօ

  Ֆֆ

Posted 07 April 2016 - 06:25 AM

 Artsakh Defense Army artillery men

 

 

April 7, 2016

 

67111_w.jpg

IMG_9852.JPG
IMG_9866.JPG
IMG_9951.JPG
IMG_9940.JPG


#12 Armora

Armora

  Armynia

 • Members
 • PipPipPip
 • 200 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Arm

  Աա Բբ Գգ Դդ

  Եե Զզ Էէ Ըը

  Թթ Ժժ Իի Լլ

  Խխ Ծծ Կկ

  Հհ Ձձ Ղղ Ճճ

  Մմ Յյ Նն Շշ

  Ոո Չչ Պպ Ջջ

  Ռռ Սս Վվ Տտ

  Րր Ցց ՈՒու Փփ

  Քք եւ Օօ

  Ֆֆ

Posted 07 April 2016 - 06:36 AM

Northern Border NKR: Martakert, Mataghis and Talish

 

On April 2, 2016 Azerbaijan attacked the region of Nagarno-Karabakh, and in the following days fighting on both sides intensified looming towards an all-out war. Heavy casualties were reported until a cease fire was announce three days later on April 5. The following photos are a glimpse of Armenian soldiers, in the villages of Martakert, Mataghis and Talish, that they defended.

 

 

 

14:50, April 6, 2016

 

 

 

Karabakh_fighting03.jpg

Karabakh_fighting04.jpg
Karabakh_fighting06.jpg
Karabakh_fighting07.jpg
Karabakh_fighting02.jpg
Karabakh_fighting05.jpg
 


#13 onjig

onjig

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 1,643 posts
 • Gender:Male
 • Location:Ranch in Sierra Nevada Mountains, California, Ranch in Nevada
 • Interests:Family, Armenia, Armenians,skiing, crop, too much to list.

Posted 07 April 2016 - 10:30 AM

Very worrisome.#14 Armora

Armora

  Armynia

 • Members
 • PipPipPip
 • 200 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Arm

  Աա Բբ Գգ Դդ

  Եե Զզ Էէ Ըը

  Թթ Ժժ Իի Լլ

  Խխ Ծծ Կկ

  Հհ Ձձ Ղղ Ճճ

  Մմ Յյ Նն Շշ

  Ոո Չչ Պպ Ջջ

  Ռռ Սս Վվ Տտ

  Րր Ցց ՈՒու Փփ

  Քք եւ Օօ

  Ֆֆ

Posted 07 April 2016 - 11:56 AM

Արցախա-ադրբեջանական շփման գծի Մարտունու ուղղությամբ մարտական հերթապահություն իրականացնող դիրքապահները

 

 

07.04.16

 

big_bb1bc8b30.jpg

big_01f6211e0.jpg

big_faa67cda8.jpg

big_4b8a3f219.jpg

big_488824137.jpg

big_4bc336b15.jpg

big_e8057728c.jpg

big_c02064e6a.jpg

big_0bf76a53f.jpg

 


Edited by Armora, 07 April 2016 - 12:01 PM.

 • MosJan likes this

#15 Armora

Armora

  Armynia

 • Members
 • PipPipPip
 • 200 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Arm

  Աա Բբ Գգ Դդ

  Եե Զզ Էէ Ըը

  Թթ Ժժ Իի Լլ

  Խխ Ծծ Կկ

  Հհ Ձձ Ղղ Ճճ

  Մմ Յյ Նն Շշ

  Ոո Չչ Պպ Ջջ

  Ռռ Սս Վվ Տտ

  Րր Ցց ՈՒու Փփ

  Քք եւ Օօ

  Ֆֆ

Posted 07 April 2016 - 12:02 PM

big_6a362147e.jpg


 • MosJan likes this

#16 Armora

Armora

  Armynia

 • Members
 • PipPipPip
 • 200 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Arm

  Աա Բբ Գգ Դդ

  Եե Զզ Էէ Ըը

  Թթ Ժժ Իի Լլ

  Խխ Ծծ Կկ

  Հհ Ձձ Ղղ Ճճ

  Մմ Յյ Նն Շշ

  Ոո Չչ Պպ Ջջ

  Ռռ Սս Վվ Տտ

  Րր Ցց ՈՒու Փփ

  Քք եւ Օօ

  Ֆֆ

Posted 07 April 2016 - 12:33 PM

CfHyZWnW4AEkNLi.jpg#17 Armora

Armora

  Armynia

 • Members
 • PipPipPip
 • 200 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Arm

  Աա Բբ Գգ Դդ

  Եե Զզ Էէ Ըը

  Թթ Ժժ Իի Լլ

  Խխ Ծծ Կկ

  Հհ Ձձ Ղղ Ճճ

  Մմ Յյ Նն Շշ

  Ոո Չչ Պպ Ջջ

  Ռռ Սս Վվ Տտ

  Րր Ցց ՈՒու Փփ

  Քք եւ Օօ

  Ֆֆ

Posted 07 April 2016 - 10:04 PM

[vedio][/vedio]


 • Yervant1 likes this

#18 Armora

Armora

  Armynia

 • Members
 • PipPipPip
 • 200 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Arm

  Աա Բբ Գգ Դդ

  Եե Զզ Էէ Ըը

  Թթ Ժժ Իի Լլ

  Խխ Ծծ Կկ

  Հհ Ձձ Ղղ Ճճ

  Մմ Յյ Նն Շշ

  Ոո Չչ Պպ Ջջ

  Ռռ Սս Վվ Տտ

  Րր Ցց ՈՒու Փփ

  Քք եւ Օօ

  Ֆֆ

Posted 07 April 2016 - 10:16 PM

Հայկական դիրքերը Մարտունու ուղղությամբ

 

 

 

17:00, 07.04.2016

26263347946_dfea7cf5f7_b.jpg

25684441934_9ece7126fd_b.jpg

26016428110_6646f7c006_b.jpg

25686563433_c37efc9a2c_b.jpg

26263351246_0cab9bf20e_b.jpg

25686562963_5264a549c9_b.jpg

26289299325_ecaf40448f_b.jpg

26016426830_81ae30f707_b.jpg

26263348096_fa1c3219d7_b.jpg

26016425960_69d975bf01_b.jpg#19 Armora

Armora

  Armynia

 • Members
 • PipPipPip
 • 200 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Arm

  Աա Բբ Գգ Դդ

  Եե Զզ Էէ Ըը

  Թթ Ժժ Իի Լլ

  Խխ Ծծ Կկ

  Հհ Ձձ Ղղ Ճճ

  Մմ Յյ Նն Շշ

  Ոո Չչ Պպ Ջջ

  Ռռ Սս Վվ Տտ

  Րր Ցց ՈՒու Փփ

  Քք եւ Օօ

  Ֆֆ

Posted 07 April 2016 - 10:21 PM

26196866902_238e4f7bf2_b.jpg

26196867092_b9785f146a_b.jpg

26223032051_de663ba998_b.jpg

25686560353_7f5a48015b_b.jpg#20 Armora

Armora

  Armynia

 • Members
 • PipPipPip
 • 200 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Arm

  Աա Բբ Գգ Դդ

  Եե Զզ Էէ Ըը

  Թթ Ժժ Իի Լլ

  Խխ Ծծ Կկ

  Հհ Ձձ Ղղ Ճճ

  Մմ Յյ Նն Շշ

  Ոո Չչ Պպ Ջջ

  Ռռ Սս Վվ Տտ

  Րր Ցց ՈՒու Փփ

  Քք եւ Օօ

  Ֆֆ

Posted 07 April 2016 - 10:49 PM

Volunteers at the place of permanent deployment of Yeghnikner military unit in the north of Artsakh

 

 

 

07.04.16

big_6daab2061.jpg

big_9ed1f55ac.jpg

big_6a75c2a0f.jpg

big_47ea4fca4.jpg

big_e97f4360f.jpg

big_b63e163fe.jpg

big_157d9f8e3.jpg

big_70c639df5.jpg

big_f1ba85f6a.jpg

big_23e846638.jpg


 • MosJan likes this
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users