Jump to content


Photo
- - - - -

ԵՐԳԵՑԻԿ ՁԱՅ


  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1 Arpa

Arpa

    Veteran

  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 10,011 posts
  • Gender:Male
  • Interests:Culture

Posted 14 May 2010 - 09:49 AM

Երգեցիկ Ձայներ
Singing voices
Առ այժմ “bass-o” միակ Հայերէն տարբերակ է Թաւ, բամբ : Մնացեալները, պարզպէս Անգլո-Լատինի տառադարձներ են: soprano=սոպրանօ, alto= ալտօ, tenor= տենոր:
Soprano-ն հերաքրքիր է, իմա “supra/super” գեր վեր, Alto-ն հակասական է քանի կամուած է alto/ altitude/haute= high/բարձր ի վերայ, սակայն հասկանալի է քանի այդ tenor/basso-ից վեր է: Հասկանալի է քանի այդ կազմուած է bass/bas ցած ստորինի վերայ:
Ես արդեն մօտաւորապէս գուշակել էի թէ “tenor” ը կապ պիտի ունենայ “tenir/tiener” առնել/ փռնել բառերի հետ, բայց տակաւին կապը խուսափի:
Այժմ տեսնենք թէ ԲԱՍՍ- ի կողքին մենք բնիկ Հայերէն բառեր ունեն՞ք մնացեալին, հիմնուած ներքեւի մէջբերումով :
===

Main Entry: 1so·pra·no
Pronunciation: \sə-ˈpra-(ˌ)nō, -ˈprä-\
Function: adjective
Etymology: Italian, adjective & noun, from sopra above, from Latin supra — more at supra-
: relating to or having the range or part of a soprano
(music) : a singing voice that is lower than the voice of a soprano and higher than the voice of a tenor ; also : a singer having such a voice ▪ She sang in her school choir as an alto. —compare bass, soprano, tenor
----
ten·or Pronunciation: \ˈte-nər\
Function: noun
Etymology: Middle English tenour, from Anglo-French, from Latin tenor uninterrupted course, from tenēre to hold — more at thin
1 a : the drift of something spoken or written : purport b : an exact copy of a writing : transcript c : the concept, object, or person meant in a metaphor
2 a : the melodic line usually forming the cantus firmus in medieval music b : the voice part next to the lowest in a 4-part chorus c : the highest natural adult male singing voice; also : a person having this voice d : a member of a family of instruments having a range next lower than that of the alto
-----
Pronunciation: \ˈba-(ˌ)sō, ˈbä-\
noun Inflected Form(s): plural bassos or bas·si \ˈbä-ˌsē\
Etymology: Italian, from Medieval Latin bassus, from bassus short, low
1 : a bass singer; especially : an operatic bass
2 : a low deep voice


Edited by Arpa, 14 May 2010 - 11:23 AM.

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users