Jump to content


Photo

ԴԻՑԱՐԱՆ


 • Please log in to reply
11 replies to this topic

#1 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 31 December 2005 - 09:41 AM

PANTHEON
ԴԻՑԱՐԱՆ

Based on armenian mythology, before their conversion to christianity led to the
unfortunate destruction of numerous relics. some of these undoubtedly cross with zoroastrian/persian mythologies.
ETHER
1. Ahriman: Arch-demon derived from the Persian god of the same name.
2. Aramazd: Supreme deity; creator of heaven and earth. The father of all gods and goddesses, the creator of heaven and earth.
AR is the Indo-European root for sun, light, and life.
3. Aretia: Earth; the mother of all living things
4. Artinis: Sun god; formed triad with Khaldi and Theispas
5. Ays: An evil demon; personification of the wind; he enters human bodies and the people either go mad or become demons themselves.
Belongs to Dev, a group of immortal spirits.
6. Azdahak: World serpent
7. Hreshtak: Fate spirits that dwell near houses or tombs of followers; messenger spirits of Aramazd
8. Khaldi: Supreme god; formed triad with Artinis and Dsovean; progenitor of Aramazd
9. Theispas: The Urartian (pre-Armenian) weather-god. He is one of the non-Aryan triad, with Khaldi and Artinis.
10. Tir: God of wisdom and script; records what Aramazd says about the events of each human life; interpreter of dreams; god of literature,
science, and art (matched to Apollo)

AIR
11. Anahid: Supreme goddess; goddess of fertility, wisdom, and victory; ‘the immaculate one’; sacred animals are dove and peacock
(equivalent of Artemis…many Greek gods were probably derived from the Armenians)
12. Arma: Luwian moon god depicted with a crescent on his horned cap and a pair of wings on his back.
13. Armenak: Sky-god; son of the progenitor of the Armenian people
14. Astghik: Little star; little bride; Venus; forms triad with Anahid and Nana. The goddess of love and beauty, symbolized by skylight.
She was the wife or lover of Vahagan, the god of fire and metal. Also the goddess of water. The celebration in her honor occurred in mid-June
and was called Vardevar. It is still celebrated in Armenia by pouring water on unsuspecting passersby.
15. Hayk: Sky-god; progenitor of Armenians; giant with curly hair and a strong arm.
16. Japhet: God of the north
17. Lusin: Moon goddess
18. Malkat-shemen: Queen of Heaven. Primordial goddess synonymous with Khuba
19. Nana: Venus; goddess of moon; mistress of heaven
20. Saris: Stellar goddess, equivalent of Babylonian Ishtar
FIRE
21. Anush: Dragon goddess living in a mountain ravine. Mother of the dragons
22. Aralez: Dog-like creatures with supernatural powers; can lick the wounds of the dead and revive them
23. Hyagnis: Fire god
24. Mihr: Fire god; god of spring
25. Ramman: Storm-god
26. Santaramet: Goddess of the Underworld.
27. Torch: Nature spirit of gigantic size; usually benevolent but can be provoked into becoming malicious
28. Tork Angegh: (Aries)- the god of power, bravery, war, the military.
29. Vahagn: Fire god; thunder, clouds, and fire
30. Vishaps: Serpent-monster; trickster demon

WATER
31. Armat: Water goddess; giver and provider
32. Dsovean and Dsovinar: Storm god and goddess; she is born from the sea
33. Hambaris: Guardian spirits; mortal men who are shapeshifters; can appear as women and half-animal; live in deserted houses
34. Haurot and Maurot: Paired gods of ‘Health’ and ‘Immortality’. Patrons of the waters and edible plants.
35. Javerzaharses: Female nymphs; can be found singing and dancing at weddings, or near forests, rivers, etc.
36. Marsyas-Masses: River god and son of the lightning, or fire, god Hyagnis
37. Nar Tsovinar: The goddess of water, sea, rain. She was a fire creature, who forced the rain and hail to fall from the heavens with her fury.
38. Nhangs: Evil river spirits that can appear as women, mermaids, seals, crocodiles and sea monsters.
39. Tigranuhi: Moon and night goddess
40. Zaden: God of fishermen

EARTH
41. Amanoro: Goddess of spring
42. Ara: The beautiful one; death and rebirth; killed by Queen Semiramis. ‘Ara the beautiful’- the god of spring, flora, agriculture,
sowing, and water. He is associated with Isis, Vishnu, and Dionysus, as the symbol of new life.
43. Dzokh: God of death and the underworld
44. Haik: A king who slew the Babylonian god Bel. The legend of Haik is forerunner to the legend of Hercules.
45. Kaches: Male nature spirits; like satyrs, they are gluttonous and musical, but not evil.
46. Nuneh (Athena): The goddess of wisdom, common sense, motherhood, and protector of the home, keeper of the family.
47. Nvard: A goddess married to Ara, who refused to become the lover of Semiramis because of his love for Nvard.
48. Shahapet: Lord of the land; appears as a man or serpent
49. Shara: God of food
50. Vanatur: the god of hospitality and bountiful hosts.

#2 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 31 December 2005 - 09:50 AM

To the Dead gods
Daniel Varuzhan

ՄԵՌԱԾ ԱՍՏՎԱԾՆԵՐՈՒՆ
Դանիել Վարուժան

Արյունափառ Խաչին տակ,
Որուն թևերը տըրտմություն կը ծորեն
Աշխարհիս վրա բովանդակ,
Ես պարտըված, Արվեստիս դառըն սըրտեն
Կ’ողբամ ձեր մահն, ո’վ հեթանոս Աստվածներ:
Մեռա˜վ Խորհուրդն. և Բնությունն է արյունե’ր
Օրենքներու կարկինին սուր սըլաքով:
Ձանձրո˜ւյթը մնաց, պըճնըված փուշ պըսակով:
Մարդն է ինկած գարշապարին տակ հըսկա
Խուլ Աստծո մը հրեա:

Դիո’ս, մեռար: Մեռար դուն,
Ո’վ Ապողոն, որուն կառքեն քառաձի
Կու գար խըրխինջն Արևուն:
Կայծակն անտերª աստղերուն մեջ կը հածի
Կույր օձի պես: Սիրամարգներ չեն քաշեր
Հերայի սայլնª որ ուներ լույս սարիքներ.
Ոչ ալ կ’հոսին, իբրև սերմեր դիցական,
Զևսի անձրևն ոսկի, արյունն ՈՒրանյան:
Չե’ն արծարծեր ոտնաթևերն Հերմեսին
Աստղերը որբ երկնքին:

Անտառին մեջ, Անահի’տ,
Ալ չեմ լըսեր շանդ հաչյուններնª ետևեն
Նախընտրած գեր երեիդ.
Կապարճդ հողին տակ կը փըտի. լիճերեն
Իուրն իր խըմել կ`երթա եղնիկը անվախ:
Չի’ պըսակվիր Պանը շոճով. ամեն ցախ
Անոր շունչով նորեն առույգ չի’ ծաղկիր:
Դափ չե’ք զարներ, Այծեմնարդե’ր բարեկիր,
Լոկ կը տեսնեմ Ավանդություննª որ կու լա
Նըստած կոճղի մը վըրա:

Հավերժահարսե’ր, մեռաք դուք.
Կը խածատեն փըրփրուն գետերըª ցավեն,
Իրենց ափերն հեղհեղուկ:
Նայուհինե’ր, եղեգներուն ընդմեջեն
Ա’լ չեք երգերª երբոր ցաթե լուսընկան.
Կանաչ լոռերն այժըմ կ’ըլլան ձեզ պատան:
Լուսազմայլիկ աղբյուրին մեջ չեմ տեսներ
Բիբերուդ կայծն, անբա’խտ Նարգիս: Տատրակներ
Երբ գուռին մեջ կու գան լըվալ կըտուցնինª
Դոդոշներեն կը խըրտչին:

Քեզմե, ո’վ վեհ Պոսիդոն,
Ծովն է թափուր: Անտառներեն բուստերու
Չի’ խոյանար բարձրահոն
Քռանըժույգը’դ փըրփրագեղ. ոչ ալ քու
Երեքարձենըդ կ’առխըթե դըղըրդմամբ
Նըվիրական դելփինին նուսն ապըստամբ:
Մեռա’վ Սիրենը ժայռին տակ Սիկիլյան.
Կ’անցնի նավազն անկե առա’նց դյութության:
Չ’ըլլար փրփրունª Աստղիկ, ոչ ալ կոնքըª կուր.
Ծո˜վն, Աստվածնե’ր, ծո˜վն է տխուր:

Տանս ակութեն, Թերափնե’ր,
ՈՒ±ր հեռացաք, ո±ր ջերեռանդ սըրբուհին
Ձեզ իր խաչովն է փըշրեր,
Ձեր մեջ պապերս պապե’րն իրենց դրոշեցինª
Ընծայելով ամեն օր աղ ու նեկտար:
Չըկաս, Էրո’ս. պիտի քույրս իմ սիրահար
Որո±ւ ձոնե դահամունքներն իր ուխտին.
Չըկա և’ դուռը պահպանող Շան անդրին…
Միայն սնարես կավեր է Խաչ մ’հաղթականª
ՈՒր կա լոկ փառքը Մահվան:

Եվ այժըմ այդ Խաչին տակ,
Որուն թևերը տըրտմություն կը ծորեն
Աշխարհիս վրա բովանդակ,
Ես պարտըված, Արվեստիս դառըն սըրտեն
Կ’ողբամ ձեր մահն, ո’վ հեթանոս Աստվածներ:
Տեսե’ք, բոլոր մեր անտառներն ու ծովեր,
Աղբերակներն ու երդիքները խաղաղ
Ամայացա˜ն ու տաղտկացա˜ն: Այժմ, ավա’ղ,
Մարդն է ինկած գարշապարին տակ հըսկա
Խուլ Աստծո մը հրեա:


#3 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 01 January 2006 - 09:44 AM

ԵՐՋԱՆԻԿ ՆԱՒԱՍԱՐԴԵԱՆ ԱՄԱՆՈՐ

Navasardian
ՆԱՒԱՍԱՐԴԵԱՆ
Դանիէլ Վարուժան
Daniel Varuzhan


Հանճա՝րդ Հայկեան, Նաւասարդեան սա տօներուն
Արեւափառ՝
Ա՜լ վերածնէ փլատակներէն, եւ փառակոչ
Քնարըդ ա՝ռ:

Յանու՜ն Ուժին, յանու՜ն Գեղին, մտիր մեհեանն
Աստուածներուն.
Ջահը ձեռքիդ բագնէ բագին համասփռէ`
Հուր ու արիւն:

Եւ բարձրացուրԱնահիտի ծիծերն ի վեր
Բաժակըդ նուռ,
Յետոյ զոհուող քերթողներուն սըրտին վրայ
Լէցու՜ր, լեցու՜ր:

Զի մենք, յանուն Սէրին, Սերմին, քու հին Ցեղիդ
Մարմարէն կոյս,
Մե՝նք, Զաւակներդ օքոստափառ, պիտի կերտենք
Նո՜ր Արշալոյս:


#4 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 15 January 2006 - 09:46 AM

By anonymous author.
Please observe with duscretion and apply your judgment.
============

Armenian Religion During the Pre-Christian Era

Similar to all the pre-historic nations, Armenians, during their Pre-Christian era worshiped the nature, the elements, spirits, eponymous and other legendary heroes and a number of gods. We can divide the Armenian pre-Christian era into three periods.

Period of nature worship:

During this time, Armenians had nature gods and worshiped the elements. Consequently they worshiped.- The mountains. Armenia being mountainous, Armenians worshiped the mountains in a special way and particularly the volcanoes. Massis, Arakatz, Krkour, Gortuk, Nebad, Varak, Sipan and Nemrout are some of them. It is noteworthy that Armenians had devoted particular days of the months to the above mentioned "mountain-gods". The trees and the flowers. Special place among Armenians' nature gods had the poplar and the plane-tree. The worship of the plane-tree had a special significance for Armenians.

In the valley of Mount Ararat (near Armavir city) a wood of plane-trees was planted, which unfortunately has not been preserved till nowadays. Armenians believed, that their priests (Kourms) could foretell the future or that they could communicate with the spirits of their ancestors by listening to the rustling of leaves. The offer of royal family boys to the plane-tree, called "sosanver", is also mentioned The water. Armenia also being full of water Armenians worshiped the very essential element for life, water.

They worshiped the rain, the flood, the water spring, the river, the lake and the sea. The lakes Sevan and Van and the rivers Arax, Yeprad, Dikris, Tzorokh and Gour were some of the worshiped "nature gods". The animals. Some of the animals worshiped by Armenians are the sheep, the pig, the cow, the horse, the dog, the cat, the mouse, the frog, the eagle, the crane, the stork, the swallow, the chicken, the xxxx, the lion, the bear, the wolf, the bull and the snake or dragon. The sun and the moon. Armenians had so deep faith to the sun that even after their conversion to Christianity they continued worshipping the sun, for some time. The planets and the stars. Together with the sun and the moon, Armenians worshiped the rest of the planets of the solar system, naming the days of the week after them. Armenians worshiped also our galaxy -the Milky Way-, and the rainbow. During this period the Armenians paid their respects mostly in the forest.

Period of spirits' and heroes' worship:

In the following centuries the Armenians started worshipping invisible and imaginary spirits and heroes. According to the Armenians these spirits belonged to their ancestors and to various nature elements and they were distinguished to "good" and "evil". They lived in water or on land having human, animal or both human and animal appearance. "The Braves", were good spirits. The most famous of them were those who inhabited at the foot of Massis (an other name for Mt. Ararat) and were vengeful spirits against bad people. The Haralez (Arlez or Aralez), were good spirits, having dog-form appearance who, by licking the wounds of dead brave soldiers, brought them back to life.

The Armenians continued worshipping the "Haralez"s for some time even after their conversion to Christianity. The Vishap (Dragon), was an evil and harmful spirit having various appearances.(Big snake, big fish) The Haverzahars, the nymphs, were good spirits protecting the women. They lived in beautiful places. Beside the mentioned spirits, the Armenians also worshiped others such as the.- Barig, Bai, Hamparou, Nhunk and Shahabed. In time, after the conversion to Christianity at 301AD, the spirits turned to either angels or demons.

The Pagan period:

During the 5th century BC Armenians adopted the Iranian form of these divinities and domesticated them. The principal gods Armenians worshiped were.- Aramazd, the father of the gods, the creator of the sky and the earth. Anahid, daughter of Aramazd, goddess of fertility and maternity, mother of all prudence and virtues. She was the favorite goddess of the Armenians. Her statue in Yeriza was golden. Vahakn, the god of fire, power and bravery. These three divinities constituted the "trinity". Mihr (of iranian origin), the son of Aramazd, god of light and sun. Dir, the god of rain.

He was also the scribe of Aramazd and the messenger of the gods. He was mosthe messenger of the gods. He was most likely the god of literature, science and the recorder of man's deeds of good and evil. One of his duties was to record the dead and take them near Aramazd. Astghik, the goddess of water, beauty, love and fertility. She was the mistress of Vahakn. Armenians used to celebrate, in order to honor Astghik, they offered her roses (vart in Armenian - therefore the celebration was called "Vartavar"), they let doves fly and sprinkled water on each other. Armenians still celebrate "Vartavar", having adopted it to a christian custom.

Nanne, daughter of Aramazd and the goddess of the sky, she Aramazd and the goddess of the sky, she represented the mind and the bravery. Parshamin (of syrian origin), the god of the sky and Vanadour, the god of germination and fruit bearing. During this period, Armenians built temples the "mehian"s. In these temples there were statues of the god or goddess for whom the temple was built, and in front of the statues there was the altar, called Pakin, where offerings were made to the god or goddess. There was also a special place called kantsaran (something more or less like a safe), where the gifts from the people were kept.

The priests were called kourm. In Armenia there were a lot of temples. However, only seven of them were the most famous. Armenians gathered there every year to worship. Those are The Temple of Aramazd, in Ani and Pakavan, the Temple of Anahid, in Yeriza and Ardashad, the Temple of Mihr, in Pakaraidz, the Temple of Dir, in Yerazamuin, the Temple of Astghik, in Ashdishad, where there were also the Temples of Vahakn and Anahid, the Temple of Nane, in Til and the statue of Parshamin in Tortan. All these temples were ruined during the 4th century by St. Gregory the Illuminator.

#5 Error 404

Error 404

  ERROR 404

 • Members
 • PipPipPip
 • 881 posts

Posted 11 July 2006 - 05:35 PM

Ara did you read any of Alexander Varpetyan's books about armenians and their origins? It is very interesting especially he is touching issues like religion and pantheon.

By the way at one point I was interested prehistoric armenian culture too. Actually the cultures of all tribes and nations in that region millenias before.

I was born and grow up next to an urartian castle Erebuni in Yerevan. Spent a lot of time in it and around it but never knew details about it. Recently did a lot of researches and learned some details.

I have pictures and video from my last trip to home. If you wuld like I can post them here.

#6 Zartonk

Zartonk

  Magnificent!

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 2,764 posts
 • Gender:Male
 • Location:Մարդկության ու ճշմարտության միջև

Posted 11 July 2006 - 05:53 PM

QUOTE
If you wuld like I can post them here.


We would appreciate it much. smile.gif

#7 qristian

qristian

  Junior Member

 • Members
 • Pip
 • 6 posts

Posted 15 July 2006 - 02:08 AM

QUOTE(Error 404 @ Jul 11 2006, 04:35 PM) View Post
Ara did you read any of Alexander Varpetyan's books about armenians and their origins? It is very interesting especially he is touching issues like religion and pantheon.

By the way at one point I was interested prehistoric armenian culture too. Actually the cultures of all tribes and nations in that region millenias before.

I was born and grow up next to an urartian castle Erebuni in Yerevan. Spent a lot of time in it and around it but never knew details about it. Recently did a lot of researches and learned some details.

I have pictures and video from my last trip to home. If you wuld like I can post them here.


FOR GOD'S SAKE ARPA AND ERROR 404 STOP SAYING URARTIAN CASTLE OR "URARRTIAN (PRE-ARMENIAN).
URARTU IS THE SAME AS ARARAT IN ASSIRIAN, WHICH HAS BEEN ENTERED VERY SKILLFULY BY "OUR JEWISH FRIENDS" INTO ALREADY OUR (YOUR) SUBCONCIOUS AND VOCABULARY. THERE IS NO SUCH THING AS URARTU, IT IS ARARAT!!!

#8 Error 404

Error 404

  ERROR 404

 • Members
 • PipPipPip
 • 881 posts

Posted 16 July 2006 - 06:03 PM

Zartonk the pics are here: http://hyeforum.com/...4...pid=174377 .

Thanks

#9 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 08 July 2007 - 10:32 AM

An excellent issue of ArmeniaNow about Tourism.
http://search.hp.net.....menianow.com/
Please click and observe.
To not forget the one about the Pantheon.
New additions.. Our goddesses Sylva and Gohar.
And now, we read this;
It does not say where the remains will be interred.
ALEX MANUKYAN'S BODY TO BE TAKEN TO ARMENIA
A1+
[05:51 pm] 06 July, 2007
Alex and Mary Manukyans' bodies will be transported to Armenia on
July 13 by a Paris-Yerevan flight.

Alex Manukyan was a renowned hero of the Armenian Republic, President
of the Armenian Charity Union and benefactor of Mother See of Holy
Echmiadzin.

They were buried in Detroit, the USA.

The funeral is scheduled for July 17, 10.00 a.m. It will be attended
by All-Armenian Catholicos Karekin II, RA President Robert Kocharian,
top officials, family members and relatives.

#10 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 25 July 2007 - 09:37 AM

ՍԵՎԱԿ? ԴԻՑԱՐԱՆ?
Why is this item posted here under the topic of Pantheon?
Was Sevak “under the influence” of depression or on the verge of a nervous breakdown?
ԵՂԻՑԻ ԼՈՅՍ!

Let there be light!
Will we ever learn the truth?
Nervous breakdown?
Kmitas was also thrown into that "warehouse" when all he had was a nervous breakdown. Who would not? After seeing what he witnessed?
BOOK-
"PARUYR SEVAK, PURELY SOVIET MURDER" PUBLISHED
Noyan Tapan
Jul 24, 2007
YEREVAN, JULY 24, NOYAN TAPAN. Though dozens of years have passed
since Paruyr Sevak's death, many versions continue to be spread up
to present.

With this book I tried to present the real reasons of the poet's death.

Publicist, prosaist Sergei Galoyan, the author of the book "Paruyr
Sevak, Purely Soviet Murder," said this on July 24, during the
launching of the book.

In his words, the book presents P. Sevak's biography in a new way. It
contains documents published before and new ones, which present a
clear picture of the hard conditions, in which one of the greatest
Armenian poets of the 20th century lived and created. S. Galoyan
said that when working at the book he has studied dozens of works,
memoirs, has met with the friends and relatives of the poet.

"Many "authors of memoirs and friends" appeared after Sevak's death,
which caused much confusion. Without taking into account moral
values, people published such materials, which were inadmissible and
discredited the poet," the publicist said.

Touching upon the reasons of poet's death, S. Galoyan presented
his version.

According to that version, the publication of P. Sevak's "Let Light
Be" collection set up an alarm not only in Yerevan, but also in
Moscow, and after the book's prohibition the poet was psychologically
depressed. "

Sevak could not drive a car, but on June 17, the poet, being in a grave
pychological condition, drove the car and died in an accident. And
it is wrong to connect his death with this or that person or with
the National Security," S. Galoyan stated.

It was also mentioned that the second volume of the book "Paruyr Sevak,
Purely Soviet Murder" will be published soon.See Sevak’s tomb here http://hyeforum.com/...opic=4554&st=20

How did I miss this?
http://hyeforum.com/...=12891&hl=sevak

See where that unabashed admirer and bosom buddy of Sevak, Ashot Tadevosyan speaks.

[i]And Tadevosyan has instructions for how the heart should be cared for, should it not be buried before Tadevosyan’s death.

“If my Sevak does not find a place in the Pantheon before I die, I have told my son to bury his heart with me, having put it on top of my heart.” [//i]


WITH GODS LIKE SEVAK, WHO NEEDS ANOTHER JEHOVAH????

Edited by Arpa, 25 July 2007 - 09:54 AM.


#11 qristian

qristian

  Junior Member

 • Members
 • Pip
 • 6 posts

Posted 25 July 2007 - 03:53 PM

PLEASE FOR GODS SAKE STOP SPREADING THIS BULL. READ THE "UKHTAGIRQ" Written by Slak Kakosyan WE DID NOT ADOPT ANYTHING FROM ANYONE! STOP MISINFORMING PEOPLE; STOP SPREADING JEWISH-DOCTRINED HISTORY LESSONS TO ARMENIANS AND OTHERS. READ AND KNOW YOUR HISTORY FROM SOURCES THAT CAN BE TRUSTED, THAT HAVE NOT BEEN PURPOSFULY DOCTRINED TO HAVE THIS UGLY UNFORTUNATE EFFECTS. READ "UKHTAGIRQ" AND YOUR ANSWERS YOU WILL FIND THERE (I HOPE YOU READ IN ARMENIAN IN YOUR MOTHER TONGUE). IF YOU DON'T KNOW WHERE TO FIND THE BOOK I WILL BE HAPPY TO EMAIL YOU THE ONLINE COPY OF IT!

QUOTE(Arpa @ Jan 15 2006, 08:46 AM)
By anonymous author.
Please observe with duscretion and apply your judgment.
============

Armenian Religion During the Pre-Christian Era

Similar to all the pre-historic nations, Armenians, during their Pre-Christian era worshiped the nature, the elements, spirits, eponymous and other legendary heroes and a number of gods. We can divide the Armenian pre-Christian era into three periods.

Period of nature worship:

During this time, Armenians had nature gods and worshiped the elements. Consequently they worshiped.- The mountains. Armenia being mountainous, Armenians worshiped the mountains in a special way and particularly the volcanoes. Massis, Arakatz, Krkour, Gortuk, Nebad, Varak, Sipan and Nemrout are some of them. It is noteworthy that Armenians had devoted particular days of the months to the above mentioned "mountain-gods". The trees and the flowers. Special place among Armenians' nature gods had the poplar and the plane-tree. The worship of the plane-tree had a special significance for Armenians.

In the valley of Mount Ararat (near Armavir city) a wood of plane-trees was planted, which unfortunately has not been preserved till nowadays. Armenians believed, that their priests (Kourms) could foretell the future or that they could communicate with the spirits of their ancestors by listening to the rustling of leaves. The offer of royal family boys to the plane-tree, called "sosanver", is also mentioned The water. Armenia also being full of water Armenians worshiped the very essential element for life, water.

They worshiped the rain, the flood, the water spring, the river, the lake and the sea. The lakes Sevan and Van and the rivers Arax, Yeprad, Dikris, Tzorokh and Gour were some of the worshiped "nature gods". The animals. Some of the animals worshiped by Armenians are the sheep, the pig, the cow, the horse, the dog, the cat, the mouse, the frog, the eagle, the crane, the stork, the swallow, the chicken, the xxxx, the lion, the bear, the wolf, the bull and the snake or dragon. The sun and the moon. Armenians had so deep faith to the sun that even after their conversion to Christianity they continued worshipping the sun, for some time. The planets and the stars. Together with the sun and the moon, Armenians worshiped the rest of the planets of the solar system, naming the days of the week after them. Armenians worshiped also our galaxy -the Milky Way-, and the rainbow. During this period the Armenians paid their respects mostly in the forest.

Period of spirits' and heroes' worship:

In the following centuries the Armenians started worshipping invisible and imaginary spirits and heroes. According to the Armenians these spirits belonged to their ancestors and to various nature elements and they were distinguished to "good" and "evil". They lived in water or on land having human, animal or both human and animal appearance. "The Braves", were good spirits. The most famous of them were those who inhabited at the foot of Massis (an other name for Mt. Ararat) and were vengeful spirits against bad people. The Haralez (Arlez or Aralez), were good spirits, having dog-form appearance who, by licking the wounds of dead brave soldiers, brought them back to life.

The Armenians continued worshipping the "Haralez"s for some time even after their conversion to Christianity. The Vishap (Dragon), was an evil and harmful spirit having various appearances.(Big snake, big fish) The Haverzahars, the nymphs, were good spirits protecting the women. They lived in beautiful places. Beside the mentioned spirits, the Armenians also worshiped others such as the.- Barig, Bai, Hamparou, Nhunk and Shahabed. In time, after the conversion to Christianity at 301AD, the spirits turned to either angels or demons.

The Pagan period:

During the 5th century BC Armenians adopted the Iranian form of these divinities and domesticated them. The principal gods Armenians worshiped were.- Aramazd, the father of the gods, the creator of the sky and the earth. Anahid, daughter of Aramazd, goddess of fertility and maternity, mother of all prudence and virtues. She was the favorite goddess of the Armenians. Her statue in Yeriza was golden. Vahakn, the god of fire, power and bravery. These three divinities constituted the "trinity". Mihr (of iranian origin), the son of Aramazd, god of light and sun. Dir, the god of rain.

He was also the scribe of Aramazd and the messenger of the gods. He was mosthe messenger of the gods. He was most likely the god of literature, science and the recorder of man's deeds of good and evil. One of his duties was to record the dead and take them near Aramazd. Astghik, the goddess of water, beauty, love and fertility. She was the mistress of Vahakn. Armenians used to celebrate, in order to honor Astghik, they offered her roses (vart in Armenian - therefore the celebration was called "Vartavar"), they let doves fly and sprinkled water on each other. Armenians still celebrate "Vartavar", having adopted it to a christian custom.

Nanne, daughter of Aramazd and the goddess of the sky, she Aramazd and the goddess of the sky, she represented the mind and the bravery. Parshamin (of syrian origin), the god of the sky and Vanadour, the god of germination and fruit bearing. During this period, Armenians built temples the "mehian"s. In these temples there were statues of the god or goddess for whom the temple was built, and in front of the statues there was the altar, called Pakin, where offerings were made to the god or goddess. There was also a special place called kantsaran (something more or less like a safe), where the gifts from the people were kept.

The priests were called kourm. In Armenia there were a lot of temples. However, only seven of them were the most famous. Armenians gathered there every year to worship. Those are The Temple of Aramazd, in Ani and Pakavan, the Temple of Anahid, in Yeriza and Ardashad, the Temple of Mihr, in Pakaraidz, the Temple of Dir, in Yerazamuin, the Temple of Astghik, in Ashdishad, where there were also the Temples of Vahakn and Anahid, the Temple of Nane, in Til and the statue of Parshamin in Tortan. All these temples were ruined during the 4th century by St. Gregory the Illuminator.#12 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 05 August 2007 - 04:59 PM

QUOTE(qristian @ Jul 25 2007, 09:53 PM)
PLEASE FOR GODS SAKE STOP SPREADING THIS BULL. READ THE "UKHTAGIRQ" Written by Slak Kakosyan WE DID NOT ADOPT ANYTHING FROM ANYONE! STOP MISINFORMING PEOPLE; STOP SPREADING JEWISH-DOCTRINED HISTORY LESSONS TO ARMENIANS AND OTHERS. READ AND KNOW YOUR HISTORY FROM SOURCES THAT CAN BE TRUSTED, THAT HAVE NOT BEEN PURPOSFULY DOCTRINED TO HAVE THIS UGLY UNFORTUNATE EFFECTS. READ "UKHTAGIRQ" AND YOUR ANSWERS YOU WILL FIND THERE (I HOPE YOU READ IN ARMENIAN IN YOUR MOTHER TONGUE). IF YOU DON'T KNOW WHERE TO FIND THE BOOK I WILL BE HAPPY TO EMAIL YOU THE ONLINE COPY OF IT!

Dear Qristian, is you nickname synonymous to "Christian/Քրիստոնեայ"?
I don’t know if we formally welcomed you.
Welcome.
You have appeared here once every leap year, նահանջ տարի, you have screamed and yelled at us. Please hi that “caps lock” button, we can hear you , no need to yell.
It seems you have something to say, let’s hear it.
Furthre above you said this. You use "god" in your posts. Which "god" are talking about? Astuats, Aramazt, Allah or Jehovah? Are they all synonymous?
QUOTE
FOR GOD'S SAKE ARPA AND ERROR 404 STOP SAYING URARTIAN CASTLE OR "URARRTIAN (PRE-ARMENIAN).
URARTU IS THE SAME AS ARARAT IN ASSIRIAN, WHICH HAS BEEN ENTERED VERY SKILLFULY BY "OUR JEWISH FRIENDS" INTO ALREADY OUR (YOUR) SUBCONCIOUS AND VOCABULARY. THERE IS NO SUCH THING AS URARTU, IT IS ARARAT!!!

Please be more observant . If you have not yet observed that Phantom and I are like oil and water that will never mix, and your lumping me with him is best described as the sitcom of the “Odd Couple”.
http://hyeforum.com/...topic=14300&hl=
Did you read the following thread that I initiated?
What is you verdict? Knowing that the Urartian cuneiform is deficient of vowels. Is it Urarat, Urartu, Urarta, Ararat, Ararta, Irirti , Ururtu, Ererte…. ?
http://hyeforum.com/...14306&hl=arartu
In conclusion. You seem to know some things that we don’t. Please tell us. And please don’t press the “caps lock” key. We can hear you loud and clear regardless.0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users